ŠTATÚT SÚŤAŽE

TRAVEL & HIKE

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: ZAFT TRADE S.R.O.
  Sídlo: Bohdanovce nad Trnavou 74, 919 09
  IČO: 501 867 87
  DIČ: 212 020 2656
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 9.9.2021 do 9.10.2021 . V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v SR.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže pridal do skupiny https://www.facebook.com/groups/travelhike/ (ďaľej len skupina) a pridal príspevok v súlade s pravidlami skupiny.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je zľava 10% na nákup v eshope ZARAGOOZA.COM, ktorú získava automaticky každý nový člen skupiny, ktorý sa stane členom v termíne konania súťaže. Zľavu je možné uplatniť do konca roka 31.12.2021.
  Pre identifikáciu výhercu je možné požadovať údaje, na overenie členstva v skupine.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý sa stal členom v termíne konania súťaže, na základe náhodného výberu autora príspevku v skupine. Výber bude vykonaný organizátorom súťaže.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Detail ochrany osobných údajov nájdete na https://zaft.sk/ochrana-sukromia/.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a ZAFT TRADE s.r.o. nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a ZAFT TRADE s.r.o. takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Výhry sa nie je možné domáhať súdnou cestou.
  V Trnava, dňa 6.9.2021